Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro poskytování outsourcingových a jiných služeb

společnosti Time money s. r. o.


ČLÁNEK I.

PREAMBULE

1.1. Společnost Time money s. r. o., se sídlem Makovského 1117/1, Praha 6, 163 00, IČ: 0531826 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 261822 (dále jen „Time money s. r. o.“) vydává tímto tyto obchodní podmínky ve vztahu k využívání outsourcingových a jiných služeb uživateli, kterými jsou fyzické a právnické osoby (dále jen “Podmínky”).

1.2. Podmínky upravují veškeré právní vztahy mezi Time money s. r. o. a fyzickými nebo právnickými osobami v souvislosti s využíváním outsourcingových a jiných služeb poskytovaných Time money s. r. o.


ČLÁNEK II.

VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

Poskytovatel – Poskytovatelem se pro účely těchto Podmínek rozumí Time money s. r. o.

Objednatel – Objednatelem se pro účely těchto Podmínek rozumí každá fyzická nebo právnická osoba, která závazně objedná některou ze Služeb poskytovaných Poskytovatelem, nebo se domluví na individuální Službě a tuto závazně objedná.

Služba – Službou se rozumí outsourcingové služby z oblasti zákaznického servisu B2C, komunikace s dodavateli B2B, pracovní a osobní asistence, práce s textem, průzkum internetu ale i jakékoliv jiné služby nabízené a poskytované Time money s. r. o. jako Poskytovatelem.

Zákaznický portál – Zákaznickým portálem se rozumí systém přístupný přes webové stránky Poskytovatele prostřednictvím přihlašovacího jména a hesla, který slouží Objednateli ke komunikaci s Poskytovatelem a kontrole čerpání a nastavení Služby.


ČLÁNEK III.

POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY A

ZÁKAZNICKÝ PORTÁL

3.1. K platnému uzavření smlouvy o poskytování Služby mezi Poskytovatelem a Objednatelem dojde v okamžiku, kdy Objednatel doručí závaznou objednávku Služby Poskytovateli a Poskytovatel tuto objednávku Objednateli potvrdí.

3.2. Po uzavření smlouvy na poskytování Služby bude Objednateli zpřístupněn Zákaznický portál předáním přístupových údajů v podobě jména a hesla.

3.3. Objednatel je povinen chránit přístupové údaje do Zákaznického portálu před zneužitím a zavazuje se nesdělovat je třetím osobám. To se nevztahuje na oprávněné osoby Objednatele. Poskytovatel nenese odpovědnost za případnou škodu způsobenou zneužitím přístupu do Zákaznického portálu způsobenou porušením této povinnosti Objednatele.

3.4. Zákaznický portál slouží Objednateli ke kontrole již poskytnutých služeb, k informaci o rozsahu služeb, které může v rámci aktuálního měsíce čerpat a také k podávání pokynů Poskytovateli.

3.5. Pokyny pro plnění Služby předává Objednatel Poskytovateli ústně, telefonicky nebo písemně emailem či prostřednictvím Zákaznického portálu. Poskytovatel má právo v případech, kdy to vyžadují okolnosti požádat, aby byl pokyn podán výhradně písemně.


ČLÁNEK IV.

PRÁVA A POVINNOSTI ODBĚRATELE

4.1. Objednavatel se zavazuje uvádět přesné kontaktní a identifikační údaje a zajistit po celou dobu trvání smlouvy jejich aktuálnost.

4.2. Objednavatel je povinen sdělit Poskytovateli veškeré potřebné informace přímo či nepřímo související s objednanou Službou. Poskytovatel neodpovídá za kvalitu Služby ani za případnou škodu v případě, že dostal nepřesné, neúplné nebo zavádějící informace od Objednatele nebo od odpovědných osob Objednatele.

4.3. Objednavatel se zavazuje poskytovat po celou dobu trvání smluvního vztahu Poskytovateli potřebnou součinnost při obstarávání Služby.

4.4. Objednavatel má právo být na vlastní žádost průběžně o realizaci Služby Poskytovatelem informován.

4.5. Objednavatel je povinen řádně a včas uhradit za poskytnutí nebo poskytování Služby úplatu v dohodnuté výši, nebo v souladu s ceníkem Produktů.

4.6. Objednatel je tímto srozuměn s tím, že Poskytovatel může k plnění svých povinnosti souvisejících s poskytováním Služby využívat smluvních partnerů. Objednavatel se tímto zavazuje, že nezneužije informací a kontaktů poskytnutých Poskytovatelem a nevstoupí s žádným z těchto smluvních partnerů Poskytovatele do obchodního nebo pracovně právního vztahu, který by měl konkurenční povahu k činnosti Poskytovatele.


ČLÁNEK V.

PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

5.1. Poskytovatel je povinen poctivě, pečlivě a včas zrealizovat pro Objednatele dohodnutou Službu.

5.2. Poskytovatel je povinen řídit se pokyny Objednatele a použít přitom každého prostředku, který vyžaduje povaha Služby, jakož i takového, který se shoduje s vůlí Objednatele.

5.3. Poskytovatel je oprávněn odmítnout takové pokyny, které jsou v rozporu s právní úpravou České republiky, jakož i pokyny zjevně odporující dobrým mravům.

5.4. Poskytovatel v případě, že Objednatel požaduje v rámci Služby provedení zjevně nesprávného nebo nevhodného pokynu, provádění Služby přeruší a na tuto skutečnost Objednatele upozorní. Pokud Objednatel přesto na plnění pokynu trvá, má Poskytovatel právo požadovat, aby tak učinil v písemné formě a pokyn provést až poté, co je mu takovýto požadavek doručen.

5.5. Poskytovatel se zavazuje, že údaje Objednatele nepředá třetí osobě nebo osobám, s výjimkou smluvních partnerů Poskytovatele.


ČLÁNEK VI.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Cena za Službu je stanovena individuálně na základě dohody mezi Poskytovatelem a Objednatelem, nebo dle platného ceníku Produktů zveřejněných na webových stránkách Poskytovatele.

6.2. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli zálohu za Službu ve výši 50% z dohodnuté ceny dle bodu 5.1. Objednatel je srozuměn s tím, že Poskytovatel započne s realizací Služby až poté, co bude záloha připsána na účet Poskytovatele v plné výši. Zbývající část dohodnuté ceny za Službu uhradí Objednatel na základě faktury po uplynutí 1 měsíce od okamžiku, kdy započal Poskytovatel Službu pro Objednatele vykonávat. Splatnost faktury je 7 kalendářních dnů.


ČLÁNEK VI.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1. Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 1. 10. 2016

7.2. Poskytovatel a Objednatel se dohodli, že veškeré informace firemní, osobní či obchodní povahy, které si sdělí na základě smluvního vztahu vzniklého těmito Podmínkami jsou důvěrné a smluvní strany je nebudou sdělovat třetím osobám. To neplatí pro případné smluvní partnery některé se stran.

7.3. Smluvní vztahy těmito Podmínkami neupravené se řídí českým právním řádem.

7.4. Pokud smluvní vztah obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak si strany sjednávají, že se tento vztah řídí českým právním řádem.

7.5. Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit, upravovat či doplňovat tyto Podmínky. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

V Praze dne 26. 9. 2016